Ebook Modeling, simulation and control of electrical drives: Part 2

Part 2 book "Modeling, simulation and control of electrical drives" includes content: Direct torque control of PM synchronous motor drives; matrix converter-driven AC motor drives, an online parameter identification method for AC drives with induction motors; sensorless control of IM drives, sensorless control of PMSM drives; predictive torque control of induction motor drive; multiphase machine drives; fractional-slot concentrated winding machines and drives. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.