Ebook Wire technology - Process engineering and metallurgy: Part 2

Part 1 book "Wire technology" includes content: Drawability and breaks, relevant aspects of copper and copper alloy metallurgy, relevant aspects of carbon and low alloy steel metallurgy, other metallurgical systems for wire technology, wire coatings, redraw rod production, wire forming, physical properties, current and near term developments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.