Thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm

Bài viết khảo sát 889 sinh viên ngành sư phạm tại 6 trường đại học có đào tạo ngành Sư phạm trong cả nước nhằm đánh giá thực trạng NL ứng dụng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm, làm căn cứ để định hướng các nghiên cứu tiếp theo về phát triển năng lực này cho sinh viên sư phạm trong tương lai. | VJE Tạp chí Giáo dục 2024 24 7 55-60 ISSN 2354-0753 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM 1 Trường Văn hóa Cục Đào tạo - Bộ Công an Ngô Văn Định 1 2 2 NCS Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Email nvdinh81anh@ Article history ABSTRACT Received 24 01 2024 Applying information and communication technology in scientific research is Accepted 01 3 2024 a field with great potential with confirmed effectiveness. The competence to Published 05 4 2024 apply ICT in educational scientific research comprises knowledge skills and attitudes to integrate ICT into the scientific research process to effectively Keywords carry out research tasks in the field of educational science. In this study we Scientific research surveyed 889 pedagogy students at 6 universities offering pedagogy training competency ICT nationwide to assess the current status of the students ability to apply ICT in educational science research educational science research. The survey results show that most students self- pedagogical student rated their abilities at a level between Normal and Good . The assessment scores for the component competencies of this competency reveals some of the students strengths and weaknesses in using different functionalities of ICT applications in their educational scientific research activities. There are differences in the competency to apply ICT in educational science research between students between different schools by gender by year of study and by major but this difference is not too large. These results are the basis for conducting further research to develop this competency for pedagogical students. 1. Mở đầu Quan niệm năng lực NL đã được nhiều tác giả như Weinert 2001 Denyse 2002 Đặng Thành Hưng 2012 Bernd Meier amp Nguyễn Văn Cường 2014 nghiên cứu và đưa ra với các cách tiếp cận khác nhau. Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 NL được hiểu theo nghĩa là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.