Một số nghiên cứu về hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên môn Khoa học tự nhiên

Bài viết tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về phát triển chuyên môn cho giáo viên dạy các môn khoa học, các nghiên cứu nổi bật tại Việt Nam và đề xuất một số hướng nghiên cứu về phát triển chuyên môn cho giáo viên môn Khoa học tự nhiên. | VJE Tạp chí Giáo dục 2024 24 7 30-36 ISSN 2354-0753 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 1 Vũ Cẩm Tú1 Trường Đại học Hà Nội 2 Nguyễn Yến Chi2 Tác giả liên hệ Email vucamtu@ Article history ABSTRACT Received 05 01 2024 In the 2018 General Education Curriculum at the secondary school level Accepted 29 02 2024 Natural Science is a new subject embracing multiple changes compared to Published 05 4 2024 the old curriculum. Consequently teachers encounter many difficulties and challenges to fulfill these new requirements. This study analyzes past studies Keywords on the topic of professional development for teachers and science teachers Professional development around the world and particularly natural science teachers in Vietnam. teachers Natural Science the Accordingly the researchers propose some research directions on 2018 General Education professional development for Natural Science teachers to meet the current Curriculum requirements of the 2018 General Education Curriculum. The research results serve as the basis to identify future research directions which have been absent or have not been mentioned systematically regarding professional development for natural sciences teachers. 1. Mở đầu Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên KHTN được thực hiện giảng dạy ở cấp THCS được xây dựng và phát triển trên nền tảng các khoa học vật lí hóa học sinh học và khoa học Trái Đất đối tượng nghiên cứu của KHTN là các sự vật hiện tượng quá trình các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại vận động của thế giới tự nhiên nội dung giáo dục về những nguyên lí và khái niệm chung nhất của thế giới tự nhiên được tích hợp theo nguyên lí của tự nhiên đồng thời bảo đảm logic bên trong của từng mạch nội dung Bộ GD-ĐT 2018b . Đây là sự khác biệt rất lớn so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006 khi mà các môn học Vật lí Sinh học Hóa học được dạy học riêng biệt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    98    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.