Khảo sát khó khăn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

Đề tài này thực hiện nhằm khảo sát các khó khăn tâm lý mà sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một đang gặp phải trong các lĩnh vực của cuộc sống như là lĩnh vực học tập, lĩnh vực tình cảm cá nhân, lĩnh vực giao tiếp và định hướng nghề nghiệp. Thông qua nghiên cứu, nhóm nghiên cứu chỉ ra được những khó khăn tâm lý mà sinh viên chưa giải quyết được. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện khó khăn tâm lý của sinh viên Đại học Thủ Dầu Một. | Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 2 69 -2024 KHẢO SÁT KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Đào Đông Nhi 1 Nguyễn Thị Thanh Phương 1 1 Trường Đại học Thủ Dầu Một Ngày nhận bài 28 10 2023 Ngày gửi phản biện 28 12 2023 Chấp nhận đăng 26 2 2024 Liên hệ email phuongntt2012@ https Tóm tắt Mục tiêu bài viết là khảo sát khó khăn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Khách thể nghiên cứu là 100 sinh viên của 3 chuyên ngành Tâm lý học giáo dục mầm non và quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi được chúng tôi biên soạn với chỉ số tin cậy là . Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên có mức độ khó khăn tâm lý ở mức khá cao trong bốn lĩnh vực học tập giao tiếp định hướng nghề nghiệp và tình cảm cá nhân. Trong đó khó khăn tâm lý lớn nhất mà sinh viên thường gặp là các khó khăn trong hoạt động học tập và tình cảm cá nhân ít gặp hơn là trong hoạt động định hướng nghề nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến những khó khăn tâm lý sinh viên đang gặp phải từ đó chúng ta có thể hiểu hơn về mặt tâm lý cũng như có những biện pháp kịp thời nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên. Từ khóa Đại học Thủ Dầu Một khó khăn tâm lý sinh viên Abstract SURVEYING OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AMONG STUDENTS AT THU DAU MOT UNIVERSITY The objective of the article is to survey the psychological difficulties of students at Thu Dau Mot University. The research object is 100 students with 3 majors in Psychology early childhood education and business administration at Thu Dau Mot University. The research tool is a questionnaire compiled by us with a confidence index of . Research results show that students have a relatively high level of psychological difficulty in four areas of learning communication career orientation and personal affection. The biggest psychological difficulties that students often face are difficulties in academic activities and

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    277    4    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.