Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 1 - ThS. Hồ Thị Phước

Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 1 Phổ điện từ, cung cấp cho người học những kiến thức như bức xạ (sóng) điện từ; Tương tác bức xạ điện từ - vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo! | HÓA PHÂN TÍCH 2 GV ThS. Hồ Thị Phước 1 htphuoc@ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Daniel C. Harris - Quantitative Chemical Analysis Ninth edition. 2. Hồ Viết Quý 2010 . Phân tích lí hóa. Giáo dục Việt Nam. 3. David Harvey 2016 . Analytical Chemistry . 2 MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ PP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ Phân loại Một số đặc trưng của phương pháp phân tích dụng cụ 3 Phân loại 4 Phân loại 5 Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ nhạy sensitivity và độ chọn lọc seclectivity B Độ đúng Trueness Giới hạn phát Độ chụm Precision hiện LOD A C giới hạn định Độ chính xác Accuracy Độ chệch Bias lượng LOQ Đặc trưng của PP phân tích Khoảng tuyến tính linearity Độ ổn định của E D range và khoảng phương pháp làm việc 6 robustness dynamic range Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ đúng và độ chụm 7 Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ đúng và độ chụm Độ chụm precision Dùng để chỉ mức độ gần nhau của các giá trị riêng lẻ xi của phép đo lặp lại. Hay nói cách khác độ chụm dùng để chỉ sự sai khác của các giá trị xi với giá trị trung bình. Độ chụm của một tập số liệu được thể hiện qua các giá trị sau độ lệch chuẩn phương sai và hệ số biến thiên Độ chụm tốt 8 Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ đúng và độ chụm Độ lệch chuẩn S standard devitation - SD đặc trưng cho sự phân tán các số liệu trong tập hợp với giá trị trung bình. n Xi Xn 2 Sn X i 1 n 1 Độ lệch chuẩn tương đối RSD Hệ số biến thiên CV nhằm đánh giá độ lệch chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm của giá trị trung bình. 9 Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ đúng và độ chụm Phương sai S2 variance là trung bình thống kê của tổng bình phương các độ lệch giữa các giá trị đơn lẻ với giá trị trung bình. Đây là thông số cơ bản nhất biểu diễn độ biến động của một đại lượng đo. 10 Một số đại lượng dùng để đánh giá pp phân tích Độ đúng và độ chụm Độ đúng trueness biểu thị mức độ xích gần nhau giữa kết quả đo với giá trị được công nhận là giá trị đúng μx của đại lượng đo. Do đó thước đo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.