Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán; yêu cầu và nguyên tắc tính giá; tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 3 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN Mục tiêu Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán Yêu cầu và nguyên tắc tính giá Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu 69 CHƯƠNG 3 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN . Tổng quan . Vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán Chứng từ Tính giá Tài khoản Tổng hợp cân đối Nhờ có phương pháp tính giá kế toán mới ghi nhận phản ánh được các đối tượng kế toán khác nhau vào các chứng từ và tài khoản kế toán từ đó tổng hợp thông tin vào các báo cáo kế toán. Việc tính giá các đối tượng kế toán không thể tiến hành một cách tùy tiện mà phải căn cứ vào thông tin trên các chứng từ tài khoản kế toán và các báo cáo rồi từ đó tổng hợp lại. 70 . Yêu cầu và nguyên tắc tính giá Yêu cầu Tính giá phải đảm bảo tính chính xác Tính giá phải đảm bảo tính thống nhất giữa các DN khác nhau trong nền kinh tế và giữa các thời kỳ khác nhau Nguyên tắc Phải xác định đối tượng tính giá phù hợp Phải phân loại chi phí hợp lý Phải lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp 71 Phân loại chi phí Theo lĩnh vực chi phí có thể chia làm 4 loại bao gồm Chi phí thu mua các CP phát sinh liên quan đến việc thu mua cũng như đưa TS vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Chi phí sản xuất các CP phát sinh liên quan đến việc sản xuất chế tạo ra sản phẩm thực hiện các lao vụ dịch vụ trong phạm vi phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công đối với DN xây lắp Chi phí sản xuất chung Chi phí bán hàng các CP phát sinh liên quan đến việc bán sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ Chi phí quản lý doanh nghiệp các CP phát sinh liên quan đến việc tổ chức điều hành và quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 72 Phương pháp phân bổ chi phí Công thức phân bổ chi phí tổng quát Mức chi Tổng chi phí phí phân cần phân bổ Tiêu thức của bổ cho x từng đối từng đối Tổng tiêu thức tượng tượng phân bổ Lựa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    422    8    22-05-2024
204    87    3    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.