Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; nhận biết các mối quan hệ đối ứng, phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính thông qua phương trình kế toán; hiểu khái niệm của tài khoản và phương pháp ghi chép trên các tài khoản; mô tả kết cấu tài khoản kế toán; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG IV TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KÉP Mục tiêu - Hiểu vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản - Nhận biết các mối quan hệ đối ứng phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính thông qua phương trình kế toán - Hiểu khái niệm của tài khoản và phương pháp ghi chép trên các tài khoản - Mô tả kết cấu tài khoản kế toán - Hiểu hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam - Phân biệt kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết - Biết định khoản kế toán kết chuyển và khóa tài khoản. CHƯƠNG IV TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KÉP . Vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản trong hệ thống các phương pháp kế toán PP Chứng từ kế Lập tiếp nhận CT toán Ghi sổ kế toán PP Đối ứng tài PP Tính giá khoản Khoá sổ kế toán PP Tổng hợp-cân Lập Báo cáo TC đối kế toán QUY TRÌNH KẾ TOÁN HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 11 1 CHƯƠNG IV TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KÉP . Phương pháp đối ứng tài khoản . Khái niệm Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản và nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Phương pháp đối ứng tài khoản được hình thành bởi cặp phương pháp tài khoản và ghi sổ kép. Phương pháp tài khoản Là phương pháp phân loại và hệ thống hóa các NVKT phát sinh theo từng nội dung kinh tế nhằm theo dõi tình hình biến động của từng loại tài sản nguồn vốn từng nội dung thu chi . trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị Phương pháp ghi sổ kép Là phương pháp phản ánh sự biến động của các đối tượng kế toán theo từng NVKT phát sinh trong mối liên hệ khách quan giữ chúng bằng cách ghi sổ tiền kép một số tiền ghi 2 lần vào các tài khoản kế toán liên quan. . Các mối quan hệ đối ứng kế toán chủ yếu a NVKT phát sinh làm tăng tài sản này đồng thời giảm một tài sản khác Ví dụ Gửi tiền mặt vào tài khoản ở ngân hàng là b NVKT phát sinh làm tăng tài sản đồng thời tăng nguồn vốn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.