Bài giảng Hoá học hữu cơ 2: Chương 19 - TS. Trần Hoàng Phương

Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 19 cung cấp cho người học những kiến thức như: Gọi tên aldehyde và ketone; điều chế aldehyde và ketone; phản ứng oxid hóa aldehyde và ketone; phản ứng cộng thân hạch của aldehyde và ketone; .Mời các bạn cùng tham khảo! | Trƣờng Đại Học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa Học Bộ môn Hóa Học Hữu cơ HÓA HỌC HỮU CƠ 2 1 2 ALDEHYDE VÀ KETONE PHẢN ỨNG CỘNG THÂN HẠCH 3 Chƣơng 19 - ALDEHYDE amp KETONE PHẢN ỨNG CỘNG THÂN HẠCH Ketone RCOR hydrocortisone là một Aldehyde R-CHO pyridoxal hormone steroid đƣợc tiết ra bởi tuyến phosphate là một coenzyme tham gia thƣợng thận để điều chỉnh lƣợng chất béo protein và chuyển hóa vào rất nhiều phản ứng trao đổi chất. 4 carbohydrate. 5 GỌI TÊN ALDEHYDE VÀ KETONE Theo IUPAC tên của aldehyde xuất phát từ tên gọi của alkane tƣơng ứng bằng cách thay hậu tố e trong alkane bằng al. Mạch chính phải chứa nhóm CHO và carbon của nhóm CHO đƣợc đánh số 1. 6 Các aldehyde vòng có nhóm CHO gắn trực tiếp trên vòng sử dụng hậu tố carbaldehyde liền sau tên hydrocarbon tƣơng ứng. 7 Một số aldehyde có tên thông thường Theo IUPAC tên của ketone cũng xuất phát từ tên gọi của alkane tƣơng ứng bằng cách thay hậu tố e trong alkane bằng one. Mạch chính là mạch dài nhất có chứa nhóm ketone mạch carbon đƣợc đánh số sao cho carbon carbonyl có chỉ số nhỏ nhất. 9 Một vài ketone vẫn đƣợc IUPAC giữ lại tên thông thƣờng Khi xem nhóm R C O nhƣ một nhóm thế sử dụng tên gọi nhóm acyl và tận cùng là -yl 10 Nếu hiện diện các nhóm chức khác liên kết đôi C O đôi khi đƣợc coi nhƣ là một nhóm thế trên mạch chính trong trƣờng hợp này tiền tố oxo- đƣợc sử dụng. Pro. 11 ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE VÀ KETONE ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE Oxid hóa alcol bậc 1 cho ra aldehyde mục Alkene có chứa ít nhất một hydrogen vinyl cho phản ứng oxid hóa cắt đứt nối đôi khi xử lý với ozone cho ra aldehyde mục 12 Hoàn nguyên dẫn xuất của acid carboxylic tạo thành aldehyde DIBAH diisobutylaluminum hydride Pro. 13 ĐIỀU CHẾ KETONE Oxid hóa alcol bậc 2 cho ra ketone mục Ozon giải alkene cho ra ketone nếu nguyên tử carbon bất bão hòa của alkene có mang hai nhóm thế mục . 14 Methyl ketone đƣợc điều chế bởi phản ứng hydrat hóa alkyne cuối dây có mặt Hg2 làm xúc tác. Aryl ketone đƣợc điều chế bởi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.