Bài giảng Hoá học hữu cơ 2: Chương 24 - TS. Trần Hoàng Phương

Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 24 cung cấp cho người học những kiến thức như: Gọi tên amine; cấu trúc và tính chất của amine; tính base của amine; tính base của arylamine thế; amine sinh học và phương trình henderson-hasselbalch; .Mời các bạn cùng tham khảo! | 5 14 2021 Trƣờng Đại Học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa Học Bộ môn Hóa Học Hữu cơ HÓA HỌC HỮU CƠ 2 1 2 1 5 14 2021 AMINE VÀ HỢP CHẤT DỊ VÒNG 3 Chƣơng 24 AMINE VÀ HỢP CHẤT DỊ VÒNG Amine là dẫn xuất hữu cơ của ammonia theo cùng cách giống nhƣ alcol và ether là dẫn xuất hữu cơ của nƣớc. Amine chứa nguyên tử nitrogen với đôi điện tử cô lập làm cho amine vừa có tính base vừa có tính thân hạch. Hầu hết hóa học của amine phụ thuộc vào sự có mặt của đôi điện tử cô lập này. 4 2 5 14 2021 Amine hiện diện khá phổ biến trong tất cả cơ thể sống Trimethylamine hiện diện trong mô động vật và là nguyên nhân tạo nên mùi đặc trƣng của cá. Nicotine đƣợc tìm thấy trong thuốc lá. Cocaine là một chất kích thích đƣợc tìm thấy trong cây coca ở Nam Mỹ. Ngoài ra amino acid là đơn vị cấu tạo nên protein. Các base amine vòng là thành phần của các acid nucleic . 5 GỌI TÊN AMINE Amine đƣợc phân loại theo bậc 1 RNH2 bậc 2 R2NH hoặc bậc 3 R3N . Chú ý Khi nhắc đến alcol hay alkyl halide bậc 3 nghĩa là nói đến mức độ thay thế tại nguyên tử carbon alkyl tuy nhiên khi nói đến amine bậc 3 là muốn nhắc đến mức độ thay thế trên nguyên tử nitrogen. 6 3 5 14 2021 Hợp chất chứa một nguyên tử nitrogen với bốn nhóm thế gắn vào nitrogen đƣợc gọi là muối ammonium bậc 4 trong trƣờng hợp này nitrogen phải kèm theo điện tích dƣơng hình thức. Amine bậc 1 đƣợc gọi tên trong hệ thống IUPAC theo một số cách Đối với những amine đơn giản hậu tố -amine đƣợc thêm vào tên của nhóm thế alkyl. Ví dụ phenylamine C6H5NH2 có tên thông thƣờng là anilin. 8 4 5 14 2021 Theo cách khác đuôi -e trong tên của hợp chất gốc sẽ đƣợc thay thế bằng hậu tố -amine. Amine có nhiều hơn một nhóm chức đƣợc gọi tên bằng cách xem nhóm NH2 nhƣ nhóm thế amino của phân tử gốc ban đầu. 9 Amine đối xứng bậc 2 và bậc 3 đƣợc gọi tên bằng cách thêm tiền tố di- hay tri- vào nhóm alkyl. 10 5 5 14 2021 Amine bất đối xứng bậc 2 và bậc 3 đƣợc gọi tên nhƣ amine bậc nhất có nhóm thế trên nguyên tử nitrogen. Nhóm alkyl lớn nhất đƣợc chọn làm tên chính và những

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    75    1    22-05-2024
22    285    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.