Bài giảng Hoá học hữu cơ 2: Chương 28 - TS. Trần Hoàng Phương

Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 28 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nucleotide và acid nucleic; sự ghép cặp base trong dna: mô hình watson – crick; sự nhân đôi DNA; sự phiên mã của dna; dịch mã RNA: sinh tổng hợp protein; xác định trình tự chuỗi DNA; .Mời các bạn cùng tham khảo! | Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa Học Bộ môn Hóa Học Hữu cơ HÓA HỌC HỮU CƠ 2 1 2 PHÂN TỬ SINH HỌC ACID NUCLEIC 3 Chương 28 PHÂN TỬ SINH HỌC ACID NUCLEIC Ø Các acid nucleic như acid deoxyribonucleic DNA và acid ribonucleic RNA là các hợp chất mang thông tin di truyền của tế bào. Ø Được mã hóa trong DNA của tế bào là các thông tin xác định bản chất của tế bào điều khiển sự phát triển và phân chia tế bào hướng đến quá trình sinh tổng hợp các enzyme và protein cần thiết cho những chức năng của tế bào. Ø Bên cạnh các acid nucleic các dẫn xuất của acid nucleic như ATP được xem như là tác nhân phosphoryl hóa trong nhiều con đường sinh tổng hợp. Một số các coenzyme quan trọng như NAD FAD và coenzyme 4A có thành phần là các acid nucleic. NUCLEOTIDE VÀ ACID NUCLEIC Ø Cũng giống như protein là polymer sinh học được tạo nên từ các amino acid các acid nucleic cũng là polymer sinh học được tạo nên từ các nucleotide kết hợp với nhau tạo thành một chuỗi. Ø Mỗi nucleotide bao gồm một nucleoside gắn với một nhóm phosphate và mỗi nucleoside bao gồm một đường aldopentose liên kết thông qua carbon anomer và một nguyên tử nitrogen của dị vòng purine hoặc của base pyrimidine. 5 Ø Đường trong RNA là đường ribose và đường trong DNA là đường 2 -deoxy-ribose. Tiếp đầu ngữ 2 -deoxy chỉ rằng mất oxygen ở vị trí 2 của đường ribose . Ø DNA chứa bốn base amine khác nhau hai nhóm thế purine adenine và guanine và hai nhóm thế pyrimidine cytosine và thymine . Ø Adenine guanine và cytosine cũng xuất hiện trong RNA tuy nhiên thymine trong RNA được thay thế bằng base pyrimidine có tên gọi là uracil. 6 7 8 Ø Cấu trúc của bốn deoxyribonucleotide và bốn ribonucleotide được trình bày trong hình . Ø Chú ý rằng trong cách đặt tên và đánh số các nucleotide những vị trí của đường được thêm dấu phẩy để phân biệt với vị trí nhóm amine. Như vị trí số 3 là của amine trong khi vị trí 3 là của đường. Ø Mặc dù giống nhau về mặt hóa học DNA và RNA rất khác biệt về kích cỡ. Ø Các phân tử DNA rất lớn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
461    3    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.