AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Trong các hệ thống thông tin, máy tính, kỹ thuật, công cụ và các thủ tục an toàn đóng vai trò thiết yếu, đảm bảo tính liên tục và tin cậy của hệ thống, bảo vệ dữ liệu và các chương trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp và tiết lộ thông tin trái phép. Tài liệu giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức trong ngành công nghệ thông tin. | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIấN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THễNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” SẢN PHẨM SỐ 3: AN TOÀN THễNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU Thuộc đề tài : “Nghiờn cứu một số vấn đề kỹ thuật, cụng nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Mó số ” Hà nội, thỏng 9 năm 2004 nội dung Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu .1 1. Giới thiệu .1 2. Một số khái niệm CSDL 2 đề an toàn trong CSDL7 4. Kiểm soát an toàn 12 5. Thiết kế CSDL an Thiết kế CSDL an 1. Giới thiệu .34 2. Thiết kế DBMS an toàn35 Giải pháp bảo vệ dữ liệu CSDL .88 Mô hình WinSock89 1. Winsock Model .89 2. Xây dựng DLL trên các 3. Sự liên kết giữa Client và Server trong mô hình 4. Các trạng thái của Xây dựng Socket an toàn .99 1. Các yêu cầu khi thiết 2. Kiến trúc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG