Ebook Structural stability of steel: Concepts and applications for structural engineers - Part 2

Part 2 of ebook "Structural stability of steel: Concepts and applications for structural engineers" provides readers with contents including: Chapter 5 - Frame stability; Chapter 6 - Lateral-torsional buckling; Chapter 7 - Bracing; Chapter 8 - Specification-based applications of stability in steel design; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    97    2    15-06-2024
9    83    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.