Ebook Under construction: Working at the intersections of composition theory, research, and practice - Part 2

Part 2 of ebook "Under construction: Working at the intersections of composition theory, research, and practice" provides readers with contents including: refiguring and relocating research; voices of research, methodological choices of a disciplinary community; feminist methodology - dilemmas for graduate researchers; remaking knowledge and rewriting practice; theory, practice, and the bridge between - the methods course and reflective rhetoric; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.