Ebook Applied scanning probe methods X: Biomimetics and industrial applications – Part 1

Part 1 of ebook "Applied scanning probe methods X: Biomimetics and industrial applications" provides readers with contents including: gecko feet, natural attachment systems for smart adhesion - mechanism, modeling, and development of bio-inspired materials; carrier transport in advanced semiconductor materials; visualization of fixed charges stored in condensed matter and its application to memory technology; applications of scanning probe methods in chemical mechanical planarization; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    127    3    15-06-2024
7    72    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.