Ebook Biomimetics in materials science: Self-healing, self-lubricating, and self-cleaning materials - Part 2

Part 2 of ebook "Biomimetics in materials science: Self-healing, self-lubricating, and self-cleaning materials" provides readers with contents including: Chapter 6 - Friction, wear, and self-lubrication; Chapter 7 - Thermodynamic methods in tribology and friction-induced self-organization; Chapter 8 - Tribological properties of metal matrix composites; Chapter 9 - Thermodynamic foundations of wetting and capillary phenomena; Chapter 10 - Superhydrophobicity; Chapter 11 - Lotus effect and self-cleaning; |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    14    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.