Ebook Engineering rock mechanics - Part 2: Illustrative worked examples (Part 1)

Part 1 of ebook "Engineering rock mechanics - Part 2: Illustrative worked examples" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction; Chapter 2 - Geological setting; Chapter 3 - Stress; Chapter 4 - In situ rock stress; Chapter 5 - Strain and the theory of elasticity; Chapter 6 - Intact rock, deformability, strength and failure; Chapter 7 - Fractures and hemispherical projection; Chapter 8 - Rock masses, deformability, strength and failure; Chapter 9 - Permeability; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.