Ebook Error analysis with applications in engineering: Part 2

Part 2 of ebook "Error analysis with applications in engineering" provides readers with contents including: Chapter 5 - Two-dimensional distributions; Chapter 6 - Two-dimensional functions of independent random variables; Chapter 7 - Three-dimensional distributions; Chapter 8 - Three-dimensional functions of independent random variables; Chapter 9 - Problems described by implicit equations; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    179    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.