Ebook Estimating in building construction (Eighth edition): Part 1

Part 1 of ebook "Estimating in building construction (Eighth edition)" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction to estimating; Chapter 2 - Contracts, bonds, and insurance; Chapter 3 - Project manual; Chapter 4 - The estimate; Chapter 5 - Computers in estimating; Chapter 6 - Overhead and contingencies; Chapter 7 - Labor; Chapter 8 - Equipment; Chapter 9 - Excavation; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1425    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.