Ebook Garden builder: Complete plans for creative outdoor projects you can build - Part 1

Part 1 of ebook "Garden builder: Complete plans for creative outdoor projects you can build" provides readers with contents including: decorative elements; concrete & copper stake art; concrete & rebar cattails; copper trellis; deconstructed concrete gazing ball; faux rock cairn; fire cube tower; whimsical bottle leaf sculpture; small projects; bat hotel & pup catcher; garden obelisk; harvest boxes; tiered drying rack; vertical corner garden; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    324    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.