Ebook Garden builder: Complete plans for creative outdoor projects you can build - Part 2

Part 2 of ebook "Garden builder: Complete plans for creative outdoor projects you can build" provides readers with contents including: planters & accessories; bee-friendly planter; collapsible grow box/seed-starter; geometric copper pot sleeve; infinity planter; kids’ raised planter/salad bar; raised miniature garden/serving side table planter; threaded plant hanger; cabinet greenhouse; pergola awning with integrated lighting; modular critter-proof vegetable garden; terraced herb garden with optional lattice; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.