Ebook Handbook of materials selection: Part 1

Part 1 of ebook "Handbook of materials selection" provides readers with contents including: quantitative methods of materials selection; major materials; selection of titanium alloys for design; finding and managing materials information and data; testing and inspection; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    136    7    15-06-2024
169    76    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.