Ebook Home builder’s guide to continuous improvement: Schedule, quality, customer satisfaction, cost, and safety - Part 2

Part 2 of ebook "Home builder’s guide to continuous improvement: Schedule, quality, customer satisfaction, cost, and safety" provides readers with contents including: Chapter 11 - Sample size determination; Chapter 12 - Software; Chapter 13 - Continuous improvement tools and techniques; Chapter 14 - Quality function deployment; Chapter 15 - Design of experiments; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    582    3    15-06-2024
194    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.