Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm

Nghiên cứu xây dựng Website thử nghiệm mua bán hàng hoá trên mạng bao gồm các công việc xây dựng hệ thống thử nghiệm thực hiện việc đăng ký giới thiệu, quảng bá các hàng hoá sản phẩm của doanh nghiệp, quản lý các loại hàng hoá sản phẩm, quản lý việc kinh doanh hàng hoá và thực hiện mua bán hàng hoá sản phẩm trên môi trường mạng. | VIỆN KHOA HỌC BỘ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NHÁNH THỬ NGHIỆM MUA BÁN HÀNG HÓA TRÊN MẠNG (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 06/2002/) Thuộc đề tài : "Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm" Đơn vị thực hiện: Viện Công nghệ thông tin Chủ trì thực hiện: PGS. TS. Vũ Đức Thi Hà Nội - 3/2004 1 MỤC LỤC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. 4 KHÁI NIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ . 4 . MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4 Mô hình Doanh nghiệp - Người tiêu dùng. 5 Mô hình Doanh nghiệp - Doanh nghiệp 5 . TIẾN TRÌNH GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 6 Phân phát thông tin 6 Ðặt hàng . 6 Thanh toán 7 Giao hàng . 8 Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng 8 . HỆ THỐNG MUA BÁN HÀNG TRÊN MẠNG 8 PHẦN 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG MUA BÁN HÀNG TRÊN MẠNG 11 KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM. 11 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 11 Mô hình hệ thống . 11 Các chức năng cơ bản của hệ thống. 13 Quy trình thực hiện giao dịch của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    4    1    23-09-2021
7    2    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.