Báo cáo tổng kết: Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet

"Báo cáo tổng kết: Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet" gồm 8 phần với các nội dung: Tổng quan về vấn đề kê khai thuế qua mạng Internet, các vấn đề pháp lý liên quan đến kê khai thuế qua mạng Internet, quy trình kê khai thuế GTGT,. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé. | ĐỀ TÀI KC “Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong TMĐT và triển khai thử nghiệm” BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NHÁNH "THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET" Đơn vị chủ trì Đơn vị thực hiện chính TỔNG CỤC THUẾ CÔNG TY TIN HỌC HÀ THẮNG Hà Nội, 4/2003 TỔNG CỤC THUẾ CÔNG TY HÀ THẮNG Báo cáo tổng kết Đề tài "Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng Internet" MỤC LỤC Phần Mở đầu 3 Phần I: Tổng quan về vấn đề kê khai thuế qua mạng Internet 5 1. Tình hình thế giới 5 2. Tình hình Việt Nam 8 Phần II: Các vấn đề pháp lý liên quan đến kê khai thuế qua mạng Internet 11 1. Đánh giá chung thực trạng về hệ thống pháp lý cho TMĐT ở Việt Nam 11 2. Tình hình thực hiện kê khai thuế GTGT hiện nay ở Việt Nam 12 Phần III: Quy trình kê khai thuế GTGT 16 1. Khảo sát quy trình kê khai thuế GTGT 16 2. Quy trình kê khai thuế GTGT tại các doanh nghiệp 17 3. Quy trình xử lý số liệu kê khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế 18 Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống kê khai thuế GTGT qua mạng Internet 23 1. Hệ thống truyền nhận số liệu kê khai thuế 23 2. Hệ thống truyền nhận thông báo từ cơ quan quản lý thuế tới doanh nghiệp 26 3. Phân tích chương trình truyền nhận số liệu kê khai thuế và thông báo 28 Phần V: Phân tích, thiết kế hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số ngành Thuế 37 1. Giới thiệu một số mô hình hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số đang áp 37 dụng hiện nay 2. Đề xuất mô hình CA áp dụng cho Tổng cục thuế 43 3. Mô tả hoạt động của hệ thống cấp phát và quản lý chứng chỉ số ngành Thuế 44 Phần VI: Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet 53 1. Mục đích, địa điểm, thời gian thử nghiệm 53 2. Thành phần tham gia 53 3. Mô hình hệ thống thử nghiệm 53 4. Các bước thử nghiệm 55 Phần VII: Kết luận và kiến nghị 57 1. Kết luận 57 2. Kiến nghị 57 Phần VIII: Các Phụ lục Phụ lục 1: Mẫu Phiếu điều tra Phụ lục 2: Danh sách các Tờ khai và Bảng kê Hà Nội, 3/2004 2/61 TỔNG CỤC THUẾ CÔNG TY HÀ THẮNG Báo cáo tổng kết Đề tài "Thử nghiệm kê khai thuế giá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG