Kinh nghiệm nuôi vẹm vỏ xanh thương phẩm

Tài liệu tham khảo về Kỹ thuật nuôi vẹm vỏ xanh thương phẩm | nuôi vẹm vó xanh thương phẩm CHUÔNG TRÌNH HỐ TRỢ NGÀNH THUỶ SẢN . FSPS HỢP PHẨN HỒ TRỢ NUÔI TRÓNG THÚY SĂN BIỂN VÀ NUÓC LỢ . SUMA DANIDA - Bộ Thuỷ sản 06 2004 Ministry of Fisheries - DANIDA CHƯƠNG TRÌNH Hỗ TRỌ NGÀNH THỦY SẢN FSPS Ministry of Fisheries - DANIOA HỢP PHẤN HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN VÀ NƯỜC LỢ SUMA Kỹ thuật Nuối Vẹm vỏ xanh thương phẩm Áp dụng cho các vùng nưởcmặn thuộc tỉnh Quẩng Ninh NGƯỜI SOẠN THẢO Kỹ su Hà Đức Thắng Kỳ sư Vủ Vãn Toàn DANIDA - Bộ Thủy sản Download http Muc luc __ _ __ Phần I ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VẸM VÒ XANH 3 1 Đăc điểm hình thái 3 2. Phán bõ 3 3. Sinh trướng và sinh sản 3 Phấn 2 KỸ THUẬT NUÓI VẸM VÒ XANH THƯƠNG PHẤM 4 1. Các hình thức nuôi 4 2. Thuật ngữ vá chữ viết tắt 4 A. Nuôi dây treo 4 1 Lưa chon địa điểm 4 2. Vật liệu 5 3. Gia công dụng cụ và giàn treo 5 - Tủi thả giổng 5 - Giàn treo 5 4 Kỹ thuật thả gióng 6 5. Chăm sóc 6 6. Thu hoạch 6 B. Nuôi cọc 7 1 Chọn địa điếm 7 2. Vật liêu 7 3. Kỹ thuật cho giổng bám vào dây 7 4 Quấn dây vào cọc nuôi 8 5. Chăm sóc 8 6. Thu hoạch 8 7. Khuyển cáo 8 2 Download http .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.