SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

Hướng dẫn quản lý, thực hiện đề tài KHCN, Hướng dẫn tuyển chọn đề tài KHCN,Mẫu thuyết minh đề cương đề tài KHCN, Số nhật ký thực hiện đề tài, Số theo dõi kinh phí thực hiện đề tài, Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài KHCN, Mẫu quyết toán kinh phí đề tài KHCN. | b. Hội đồng nghiệm thu tỉnh tổ chức nghiệm thu sau khi đề tài có đủ điều kiện để nghiệm thu (mục 7). Chủ đề tài chuẩn bị bản tóm tắt đưa vào đĩa mềm và chiếu lên phông để trình bày kết quả. Thời gian trình bày báo cáo không quá 20 phút. Sau đó thành viên hỏi, nhận xét, đánh giá, chấm điểm, bỏ phiếu kín theo 4 tiêu chí: Mức độ thực hiện các nội dung đề tài, mức độ thực hiện quy mô các đề tài, hiệu quả kinh tế xã hội trực tiếp của đề tài và cách trình bày báo cáo. Thư ký Hội đồng nghiệm thu tổng hợp ý kiến các thành viên. Cuối cùng Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận nêu rõ ưu, nhược điểm, các tồn tại, yêu cầu chủ đề tài sửa chữa, bổ sung hoàn thiện báo cáo và các yêu cầu quản lý đề tài sau nghiệm thu cho phép nhân rộng mô hình, cho phép lưu hành tuyên truyền rộng rãi hoặc lưu trữ ở tỉnh, công bố kết quả điểm trung bình của các thành viên và xếp loại theo 4 mức: dưới 50 điểm: không đạt; 50 - 69 điểm: xếp loại trung bình; 70 - 85 điểm: xếp loại khá; 86 - 100 điểm: Xếp loại xuất sắc. Kết quả nghiệm thu được ghi thành biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG