Hướng dẫn viết báo cáo nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ

Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học (sau đây gọi tắt là báo cáo khoa học) là văn bản tổng kết đánh giá các kết quả nghiên cứu của cơ quan thực hiện đề tài, là cơ sở để Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu đánh giá. Trong những năm qua, khi nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh, Hội đồng KHCN tỉnh thấy rằng các báo cáo viết không thống nhất, nhiều chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện và viết báo cáo tốt, thể hiện được tính nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG