Giáo trình: Côn Trùng Trong Nông Nghiệp - Chương 6

Chương VI: PHÂN LOẠI CÔN TRÙNG I. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC TRONG PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI Có trên hàng triệu loài động vật đã được ghi nhận, vì vậy mà một sự phân loài nhằm sắp xếp một cách có hệ thống các loài nầy vào từng nhóm là một điều cần thiết. | Chương VI PHÂN LOẠI CÔN TRÙNG I. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC TRONG PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI Có trên hàng triệu loài động vật đã được ghi nhận vì vậy mà một sự phân loài nhằm sắp xếp một cách có hệ thống các loài nầy vào từng nhóm là một điều cần thiết. Động vật có thể được phân chia theo nhiều cách nhưng sự phân loài của các nhà động vật học thường dựa chủ yếu trên các đặc tính cấu trúc những loài có cùng những đặc tính về cấu trúc thì được xếp vào cùng một nhóm những loài có cấu trúc khác thì được xếp vào những nhóm khác. Vì vậy mà động vật được sắp xếp vào thành từng ngành Phylum mỗi phylum có một tên riêng và những động vật cùng một ngành phải có một số đặc điểm về cấu trúc giống nhau. Dựa trên mức độ phức tạp và quá trình tiến hóa động vật được sắp xếp theo các ngành từ thấp đến cao. Giới động vật gồm các ngành chủ yếu như sau - Ngành Protozoa Động vật nguyên sinh - Ngành Porifera Sponges - Động vật thân lỗ - Ngành Coelenterata Động vật ruột khoang - Ngành Platythelminthes Giun dẹp - Ngành Nemathelminthes Giun tròn - Ngành Trochelminthes Rotatoria Rotifers - Ngành Brachiopoda Brachiopods - Ngành Bryozoa Moss animals - Ngành Mollusca Động vật thân mềm 142 - Ngành Echinodermata Động vật da gai - Ngành Annelida Giun đốt - Ngành Arthropoda Tiết túc - côn trùng nhện . - Ngành Chordata cá chim động vật có vú Sự phân loại không ngừng ở giới hạn ngành vì mỗi ngành lại chia thành nhiều lớp Class mỗi lớp lại có một tên bao gồm một số động vật côn trùng có một số cấu trúc nhất định giống nhau. Mỗi lớp lại chia ra nhiều bộ Order mỗi bộ gồm nhiều họ Family mỗi họ gồm nhiều giống Genus và mỗi giống gồm nhiều loài Species theo thứ tự sau - Giới Kingdom - Ngành Giới phụ subkingdom - Tổng lớp Superclass - Lớp Class - Lớp phụ Subclass - Tổng bộ Superorder - Bộ Order - Bộ phụ Suborder - Nhóm Section - Tổng họ Superfamily 143 - Họ Family - Họ phụ Subfamily -Tộc Tribe - Giống Genus - Giống phụ Subgenus - Loài Species - Loài phụ Subspecies Ngoài những tiêu chuẩn về các đặc tính cấu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.