Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z

Tài liệu tham khảo Bảng biến đổi Laplace và biến đổi Z | BANG BIEN BÔI LAPLACE VÀ BIEN BÔI Z f t F p F z S f 1 1 1 I z z -1 t 1_ 2 P z -1 2 1 2 -t2 2 1 P3 T2 .z. z 1 2 z -1 3 C at 1 p a B e-aT z - B t. e- 1 P a Y . B z - B 2 1 .2 -at t .e 2 1 P a 3 Pt2 . z b y-22 2 V 7 z - B 3 1 - e at a 1 - B .z p. p a z -1 z - B 1 at -1 eat av t J 1 - B .z a z - 1 z - B z - ï 2 eat 1 - at p p a z2 - zB 1 aT sinat a p2 a2 z. sin aT z2 - 2z cos aT 1 cosat P p2 a2 z2 - z. sin aT z2 - 2z cos aT 1 e -a sin ct a z. B. sin cT p a 2 c2 z2 - . cos cT B2 e-at cos ct p a z. z - B. cos cT p a 2 c2 z2 - cT .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    47    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.