Kỹ năng kiểm soát quá trình-MBP trong kinh doanh

Theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 (), quá trình là tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra. Ngắn gọn hơn, mọi hoạt động hay tập hợp hoạt động sử dụng các nguồn lực để biến đầu vào thành đầu ra có thể xem như một quá trình | Kỹ năng kiểm soát quá trình-MBP Part 1 Dành cho nhà quản lý Ngô Quang Thuật PROCEDURE -- Have this slide displayed as participants arrive to the program. -- Provide a general welcome to the course. TRANSITION -- Move to next slide. Lời giới thiệu Ngô Quang Thuật PROCEDURE -- To begin the process of getting Trainees to participate, an icebreaker exercise can be done at this point. This can be as simple as asking participants to introduce themselves. Take no longer than 10-15 minutes and adjust the exercise appropriately for the class size. * Name * Work Location/Role * Experience, etc. TRANSITION -- Click to next slide to being first segment of the course. Mục đích Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn: Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình. Phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ SETUP QUÁ TRÌNH Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1 về định nghĩa, cách thức thiết lập và kiểm soát quá trình. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    16    6    01-08-2021