Bài giảng: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU

Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Tên tiếng anh là management by object (viết tắt là MBO). Là phương tiện để đạt được mục đích, Quyết định hiệu quả hoạt động của DN. khuyến khíu tinh chủ động sáng tạo của cấp dưới tham gia vào việc lập mục tiêu. | KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU I/ KHÁI NIỆM Khái niệm Ý nghĩa Điều kiện của mục tiêu 1. Khái niệm Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Tên tiếng anh là management by object (viết tắt là MBO). 2. Vai trò của mục tiêu Là phương tiện để đạt được mục đích. Nhận dạng được các ưu tiên làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động và phân bổ các nguồn lực. Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động. Hấp dẫn các đối tượng hữu quan (cổ đông, khách hàng, nhân viên ). Quyết định hiệu quả hoạt động của DN. 3. Lợi ích của MBO Khuyến khích tính chủ động sáng tạo của cấp dưới tham gia vào việc lập mục tiêu. Kiểm soát dễ hơn. Tổ chức được phân định rõ ràng. Có sự cam kết của cấp dưới về yêu cầu, hiệu quả công việc của họ. 4. Hạn chế của MBO: Sự thay đổi của môi trường có thể tạo ra các lỗ hổng. Tốn kém thời gian. Cần môi trường nội bộ lý tưởng. Một số mục tiêu có tính ngắn hạn. Sự nguy hiểm của tính cứng nhắc do ngần ngại thay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG