KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh. Tất cả các tjoong tin từ phòng ra bên ngoaig pahir thông qua TP và tất cả các thong tin từ bên ngoài đi vào phòng phải thông qua TP. | KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN I/ Phân loại thông tin trong DN II/Các nguyên tắc quản trị thông tin Bằng chứng chuyển giao. Phản hồi. Kết quả cuối cùng. Đảm bảo tính chính xác. Đảm bảo tính kịp thời. 1. Bằng chứng chuyển giao. Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh. Tại sao phải có bằng chứng? Thông tin cạnh tranh Thông tin tài nguyên nhân lực Tỷ lệ trình độ CNV. Thời gian tham gia huấn luyện/năm. Mức độ đánh giá hiệu quả các khoá đào tạo Số lượng NV tham gia các khoá học. Số lượng và thời gian vắng mặt của NV. Thời gian làm việc/doanh thu. Tỷ lệ nghỉ việc. Mức thoả mãn của NV. Mức độ đóng góp ý kiến của NV. Tai nạn lao động và thời gian mất mát do TNLD. Số NV tự nộp đơn xin tuyển dụng/chức danh/lần. Chi phí tuyển dụng/số NV tuyển được. Thời gian và số lần đi muộn. Số lần vi phạm và lĩnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.