Hiệp định Việt - Mỹ

Thoả thuận rằng, các mối quan hệ kinh tế, thương mại và việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là những nhân tố quan trọng và cần thiết cho việc tăng cường các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Mong muốn thiết lập và phát triển các quan hệ kinh tế và thương mại bìh đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau. | Cơ quan hải quan của một Bên, khi nhận được đơn nộp theo thủ tục qui định phù hợp với Điều này, có thể đình chỉ việc thông quan đưa hàng hoá liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, mạch tích hợp hoặc bí mật thương mại vào lưu thông tự do, trên cơ sở một quyết định không phải của cơ quan tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền độc lập khác; nhưng với điều kiện là nếu thời hạn qui định từ khoản 6 đến khoản 8 đã hết mà cơ quan có thẩm quyền không đưa ra biện pháp tạm thời và với điều kiện là tất cả các điều kiện khác về thủ tục nhập khẩu đã được đáp ứng, Bên đó cho phép chủ sở hữu, người nhập khẩu hoặc người nhập khẩu uỷ thác hàng hoá nói trên được nhận hàng để đưa và lưu thông sau khi nộp một khoản bảo chứng đủ để bảo vệ người có quyền chống hành vi xâm phạm. Việc nộp khoản bảo chứng này không ảnh hưởng đến bất kỳ chế tài nào khác mà người giữ quyền có thể vận dụng, nhưng phải hiểu là khoản bảo đảm này được trả lại nếu người giữ quyền không thực hiện quyền kiện của mình trong khoảng thời gian hợp lý.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG