Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải. | Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Văn hoá-Thông tin Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung Sở Văn hoá -Thông tin sẽ cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo Các bước Tên bước Mô tả bước Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ hợp 1. Bước 1. lệ từ Sở Văn hoá-Thông tin thành phố Hồ Chí Minh 2. Bước 2. Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung quảng cáo về thuốc Tên bước Mô tả bước bảo vệ thực vật. Chi cục Bảo vệ thực vật gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho Sở Văn 3. Bước 3. hoá-Thông tin. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 2. Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phụ lục 1 tại Thông tư liên tịch số 06 2007 TTLT BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 02 2007 Bộ Văn hoá -Thông tin Bộ Y tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo 3 Mẫu ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    99    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.