Đồ án - Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án - tìm hiểu công nghệ xml và xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | u lí TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA CônG nghệ thong Tin BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG - TRƯƠNG KIỀU GIANG TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ XML VR XÂY DựNG HỆ THỐNG Quân LÝ DỊCH vụ KHÁCH HÀNG ESdPPORT ÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC 2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN KHOA CônG nghệ thống Tin BỘ MÔN HỆ THỐnG thông tin NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 0112237 TRƯƠNG KIỀU GIANG 0112344 TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ XML vé XÂY DựNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH vạ KHÁCH HÀNG ESUPPORT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THẠC SĨ NGUYỄN TRẦN MINH THƯ NIÊN KHÓA 2001-2005 ỉ s s s s B s Lôi cam ôn Chúng em xin chan thành cảm ôn Ban giám liìịn quý Thay Cò- cúa trữông Bại học Khoa Học Tự Nhien Chí-Minh đặc biệt la cac Thay Cò tròng khoa Còng Nghệ Thòng Tin đa tan tình giang day trang bị chò chúng em những kiến thức can thiệt tròng suốt những nam học tập tai trữông. Chúng em xin chan thanh cam ôn Thac só Nguyễn Tran Minh Thữ đa tan tình quan tam hữông dẫn va giúp đô chúng em tròng qua. trình thức hiên luân van để chung em có thể- hòan thanh tòt luân van nay. Chung tòi xin chan thanh cam ôn cac anh chị cung cac ban đa cò những nhan xét đòng gòp y kiển đòng vì en quan tam va giúp đô chung tòi vữôt qua khò khan tròng suôi qua trình thức hièn đe tai. Cuối cúng chúng còn xin gữi làng biết ôn sau sắc đen cha me gia đình đa taò mọi điểJú kien ve vật chat tính than đòng vien khích le va hỗ- trô chúng còn tròng súòt thôi gian 1 11 1. TpHò Chí. Itíiih ngay 12 thang 7 năm 2005 Nhòm sinh vièn thực hien NgJuyèn Thị Kim phữông - Trữông Kìểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.