Tìm hiểu về kỹ thuật AJAX - Xây dựng ứng dụng minh họa bằng PHP

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới, đó là một kỹ thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tương tác hơn. Với AJAX, JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server, bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Với Object này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server, mà không phải reload lại trang web. AJAX sử dụng kiểu truyền dữ liệu bất đồng bộ (HTTP requests) giữa trình duyệt web và web server,. | Tìm hiểu về kỹ thuật AJAX Xây dựng ứng dụng minh họa bằng PHP 1 19 2010 Cao Đẳng Kĩ Thuật Cao Thắng Dương Vì Phát Tìm hiểu về AJAX Chương 1 Giới thiệu về AJAX AJAX Asynchronous JavaScript and XML AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới đó là một kỹ thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn nhanh hơn và có tính tương tác hơn. Với AJAX JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest. Với Object này JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server mà không phải reload lại trang web. AJAX sử dụng kiểu truyền dữ liệu bất đồng bộ HTTP requests giữa trình duyệt web và web server cho phép trang web có thể request một phần thông tin từ Server thay vì cả trang web. Kỹ thuật AJAX làm cho các ứng dụng Internet nhỏ hơn nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng cuối. AJAX is Based on Web Standards AJAX là kỹ thuật dựa trên các nền tảng Web JavaScript XML CSS HTML Các nền tảng trên đều được hỗ trợ tốt trên nhiều trình duyệt Web khác nhau nhiều hệ thống khác nhau do đó AJAX cũng không lệ thuộc vào trình duyệt web hay hệ thống nào. The web standards used in AJAX are well defined and supported by all major browsers. AJAX applications are browser and platform independent. AJAX is About Better Internet Applications Web applications have many benefits over desktop applications they can reach a larger audience they are easier to install and support and easier to develop. Ứng dụng Web có nhiều ưu điểm so với ứng dụng Desktop nó có thể vươn đến lượng người sử dụng rất lớn dễ dàng cài đặt và hỗ trợ dễ dàng phát triển hơn . Dương Vì Phát Trang 1 However Internet applications are not always as rich and user-friendly as traditional desktop applications. Tuy nhiên ứng dụng Web lại không nhiều chức năng và không thân thiện với người dùng như các ứng dụng Desktop truyền thống . With AJAX Internet applications can be made richer and more user-friendly. Với AJAX ứng dụng web có thể phong phú hơn và thân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.