Giáo trình dạy Excel

Tài liệu nghiên cứu về Excel tương đối dễ hiểu, giúp bạn nhanh chóng khai thác hết các tính năng ưu việt của Excel | Khoa CNTT - V§H Më Excel 1 I. khëi ®éng vµ mµn h×nh Excel 1. Khëi ®éng Sau khi khëi ®éng WINdows lµm theo mét trong c¸c c¸ch sau - Nh¸y chuét vµo biÓu t−îng Microsoft Excel ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh. - NÕu dïng Win , trong cöa sæ Microsoft Office ®· më chän biÓu t−îng Microsoft Excel råi nh¸y ®óp chuét. - NÕu dïng Win 95, nh¸y vµo Start / Program / Microsoft Excel 2. Mµn h×nh a - C¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh Excel Mµn h×nh cña Excel lµ mét cöa sæ ®· ®−îc phãng to vµ tr«ng gÇn gièng mµn h×nh cña Word, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau : - Thanh tiªu ®Ò (Title bar) : ë dßng trªn cïng cña mµn h×nh, khi míi khëi ®éng Excel t¹i ®©y ghi Microsoft Excel - Book1, khi ta ®Æt tªn cho b¶ng tÝnh, tªn nµy kÌm theo phÇn më réng . XLS sÏ thay thÕ tõ Book1. - C¸c thanh Menu, C«ng cô, §Þnh d¹ng gièng nh− cña Word. PhÇn lín c¸c biÓu t−îng trªn c¸c thanh nµy cã c«ng dông ý nghÜa nh− trong Word, ý nghÜa cña mét sè biÓu t−îng dïng riªng cho Excel ®−îc ghi trªn trang 3. - Thanh C«ng thøc (Formula Bar) : lµ dßng thø n¨m cña mµn h×nh hiÓn thÞ to¹ ®é (®Þa chØ hoÆc tªn) «, nót huû bá :, nót lùa chän ;, néi dung d÷ liÖu trong « hiÖn t¹i (« cã khung viÒn chung quanh) - Thanh Tr¹ng th¸i (Status bar) : lµ dßng cuèi cïng hiÓn thÞ c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña Excel : Ready : §ang s½n sµng lµm viÖc. Enter : §ang nhËp d÷ liÖu hay c«ng thøc. Pointer : §ang ghi c«ng thøc tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ. Edit : §ang ®iÒu chØnh d÷ liÖu hay c«ng thøc trong « hiÖn t¹i - Thanh thÎ tªn b¶ng tÝnh (Sheet tabs) : lµ dßng ngay trªn thanh Tr¹ng th¸i, hiÓn thÞ tªn cña c¸c b¶ng tÝnh (khi chóng ch−a ®−îc ®Æt tªn, t¹i ®©y ghi Sheet1, Sheet2, ., Sheet16). Bªn tr¸i lµ c¸c nót chuyÓn tíi c¸c b¶ng tÝnh. Khoa CNTT - V§H Më Excel 2 - Thanh cuén Däc (Vertical Scroll Bar), cuén Ngang (Horizontal Scroll Bar) gièng nh− trong Word. - Cöa sæ B¶ng tÝnh (Worksheet Window) lµ phÇn lín nhÊt dïng ®Ó nhËp d÷ liÖu, tÝnh to¸n, vÏ ®å thÞ nh− sau : Hép Tªn (§Þa chØ) Nót chän toµn bé b¶ng tÝnh Tªn cét Con trá « Sè thø tù hµng Mèc ®iÒn Nót chuyÓn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    54    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.