Báo cáo Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm may tại công ty May Chiến Thắng

Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường vừa tạo ra thời cơ nhưng cũng đem đến không ít các thách thức cho các doanh nghiệp. Công ty May Chiến Thắng - một doanh nghiệp may thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình hoạt động công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty đang. | C«ng ty May ChiÕn Th¾ng víi bÒ dµy kinh nghiÖm h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc, lµ mét trong sè nh÷ng doanh nghiÖp may ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn tèt, doanh thu vµ lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng,. Thµnh c«ng cña c«ng ty gãp phÇn t¹o nªn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña thñ ®« nãi riªng vµ ®Êt n­íc nãi chung. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· xuèng cÊp nhiÒu. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty, em cho r»ng viÖc huy ®éng vèn cho ®æi m¬i thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty ph¶i kÕt hîp nhiÒu nguån vèn, trong ®ã quan träng nhÊt vÉn lµ nguån vèn tõ bªn trong c«ng ty, c¸c nguån vèn kh¸c nh­ vay CB-CNV trong c«ng ty, vay ng©n hµng, tranh thñ sù hç trî cña Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam lµ c¸c nguån vèn kÕt hîp víi nguån vèn bªn trong ®Ó cã thÓ tµi trî cho viÖc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty trong thêi gian tíi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    25    3    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.