HR Docs in English

Tham khảo tài liệu 'hr docs in english', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Diploma in Business Administration Study Manual Human Resource Management The Association of Business Executives William House • 14 Worple Road • Wimbledon • London • SW19 4DD • United Kingdom Tel: + 44(0)20 8879 1973 • Fax: + 44(0)20 8946 7153 E-mail: info@ • © Copyright RRC Business Training abc © Copyright under licence to ABE from RRC Business Training All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, electrostatic, mechanical, photocopied or otherwise, without the express permission in writing from The Association of Business Executives. ABE Diploma in Business Administration Study Manual Human Resource Management Contents Study Title Page Unit Syllabus i 1 Management and Leadership 1 What is Management? 2 Leadership in the Context of Management 11 Action-Centred Leadership 14 Leadership Styles 17 Contingency Theories of Leadership 20 2 Management Accountability and Responsibility 25 The Breadth of Accountability 26 Management and Social Responsibility 32 Equal Opportunities 36 The Ethics of Managers 44 3 Management and the Changing Organisation 51 Organisational Culture 53 The Learning Organisation 58 The Culture of Quality 60 The Culture of Enterprise 62 Business Process Re-Engineering 63 The Impact of Globalisation 66 Current Trends in Organisations 69 4 Management and Motivation 77 What is Motivation? 78 People at Work 78 Needs Theories of Motivation 85 Models of Behaviour and Motivation 89 Process Theories of Motivation 92 Excellence Theory and Motivation 95 5 Organising and Motivating 97 Delegation 99 Empowerment 105 Centralisation/Decentralisation 110 Gaining Commitment to Organisational Objectives 116 Jobs 120 Rewards 125 6 Management Control 133 The Basic Elements of the Control Process 135 Setting Standards 136 Measuring and Comparing Performance 138 Tackling Deviations from Standard 140 Control Systems 144 Human Behaviour .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.