Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 24

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 24', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | This document only Chỉ áp dụng cho file hiện tại All documents based on the template Dùng cho tất cả những file khác có dạng 3. Chọn nút Apply Close 10- Đặt chế độ tự động co giãn bảng 1. Vào Table AutoFit Error - AutoFit to Contents Tự động co giãn theo nội dung - AutoFit to Window Tự động co giãn theo màn hình Window - Fixed Column Width Đặt cố định chiều rộng của cột. Trường hợp này bạn chỉ cần dùng chuột kéo đường dọc cột theo độ căn chỉnh của mình. - Distribute Rows Evenly Chia độ cao của các dòng bằng nhau - Distribute Columns Evenly Chia độ rộng của các cột bằng nhau 11- Chuyển đổi dữ liệu từ bảng thành văn bản Bỏ bảng nhưng vẫn giữ đủ nội dung trong bảng 1. Vào Table Convert Table to Text. Error 2. Xuất hiện hộp thoại Convert Table To Text Error Separate text with Chọn loại ngăn cách giữa các đoạn văn bản là Paragraph marks Theo dạng đoạn Tabs Theo khoảng cách là 1tab Commas Dấu phẩy Other Ký tự khác 3. Chọn nút OK để hoàn thành. 12- Chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản vào bảng 1. Lựa chọn bôi đen các đoạn văn bản muốn đưa vào bảng 2. Vào Table Convert Text to Table. Error 3. Xuất hiện hộp thoại Convert Text To Table Error - Number of columns Nhập số cột - Number of rows Phần nhập số dòng này không phải nhập mà do MS Word tự điều chỉnh theo số cột bạn nhập ở trên. - AutoFit behavior Tự động co giãn Fixed column width Đặt kích thước cột cố định AutoFit to contents Tự động co giãn theo nội dung AutoFit to window Tự động co giãn theo màn hình window. - Separate text with Chọn loại ngăn cách giữa các đoạn văn bản là Paragraph marks Theo dạng đoạn Tabs Theo khoảng cách là 1tab Commas Dấu phẩy Other Ký tự khác 4. Chọn nút OK để hoàn thành. 13- Sắp xếp dữ liệu trong bảng 1. Bôi đen toàn bộ bảng. Ở đây bạn nên bôi đen toàn bộ bảng vì sau khi sắp xếp theo 1 hoặc nhiều cột thì giá trị của các cột khác cũng được sắp xếp theo. Nếu bạn chỉ bôi đen 1 cột thì dữ liệu sắp xếp chỉ theo cột đó như vậy dữ liệu của bạn trong cả bảng sẽ bị sai

TÀI LIỆU LIÊN QUAN