Giáo trình kiểm toán - Chương 2

Tham khảo bài viết 'giáo trình kiểm toán - chương 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 02 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO VSA 240: ”Gian lận và sai sót” VSA 320: ”Tính trọng yếu trong kiểm toán” VSA 330: ”Thủ tục kiểm soát trên cơ sở đánh giá rủi ro” VSA 400: ”Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” VSA 500: ”Bằng chứng kiểm toán” GIAN LẬN, SAI SÓT Thực hiện bởi một/ một số trong HĐQT, BGD, nhân viên, bên t3. Các hình thức biểu hiện ?? Làm sai lệch TT kinh tế, TC Làm a/h đến BCTC. Là những hành vi cố ý. GIAN LẬN. GIAN LẬN Thực hiện bởi một/ nhiều người trong DN. Các hình thức biểu hiện ?? Làm a/h đến BCTC. Là những hành vi không cố ý. SAI SÓT. SAI SÓT Ý THỨC ?? MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG ?? KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN ?? GIAN LẬN – SAI SÓT ?? TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN- SAI SÓT Đối với đơn vị được kiểm toán: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN- SAI SÓT Đối với KTV: Là một quy trình được thiết kế và thực thi bởi toàn bộ BGĐ, những nhà quản lý và những nhân viên trong Đơn vị nhằm cung cấp một sự đảm bảo hợp lý về việc đạt được những mục tiêu sau | Chương 02 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO VSA 240: ”Gian lận và sai sót” VSA 320: ”Tính trọng yếu trong kiểm toán” VSA 330: ”Thủ tục kiểm soát trên cơ sở đánh giá rủi ro” VSA 400: ”Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” VSA 500: ”Bằng chứng kiểm toán” GIAN LẬN, SAI SÓT Thực hiện bởi một/ một số trong HĐQT, BGD, nhân viên, bên t3. Các hình thức biểu hiện ?? Làm sai lệch TT kinh tế, TC Làm a/h đến BCTC. Là những hành vi cố ý. GIAN LẬN. GIAN LẬN Thực hiện bởi một/ nhiều người trong DN. Các hình thức biểu hiện ?? Làm a/h đến BCTC. Là những hành vi không cố ý. SAI SÓT. SAI SÓT Ý THỨC ?? MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG ?? KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN ?? GIAN LẬN – SAI SÓT ?? TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN- SAI SÓT Đối với đơn vị được kiểm toán: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN- SAI SÓT Đối với KTV: Là một quy trình được thiết kế và thực thi bởi toàn bộ BGĐ, những nhà quản lý và những nhân viên trong Đơn vị nhằm cung cấp một sự đảm bảo hợp lý về việc đạt được những mục tiêu sau đây của đơn vị: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Sự tuân thủ Pháp luật, những quy định Sự tin cậy của BCTC. Sự hữu hiệu & hiệu quả của các hoạt động HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Theo VSA 400- Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ: “Là các qui định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các qui định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.” HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HTKSNB Chỉ cung cấp đảm bảo hợp lý Bao gồm yếu tố con người Giúp ngăn ngừa, PH & XL Là một quy trình Managerial accounting is driven by the need for information. It is intended to assist in decision-making, but often it is also intended to influence a manager’s decision. Reactions to managerial accounting information can have a large impact on an organization. For Example: How will the General Manager react to a budget?;

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    61    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.