CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH WEB CHẠY Ở SERVER (tt)

Là một trang HTML có xen các đoạn mã Java. Được web server biên dịch thành bytecode. Cơ chế hoạt động tương tự như Servlet. Được tạo sẵn các đối tượng của các class HttpServletRequest và HttpServletResponse để xử lý giao tiếp với web client. | Trường Đại Học Bách Khoa LÀP TRÌNH WEB CHAY Ở SERVER CHƯƠNG V Ban quyền 2005- Khoa Công Nghề Thong Tin Trang 1 BK Trường Đại Học Bách Khoa Giới thiêu về JSP Là một trang HTML có xen các đoạn mã Java. Được web server biên dịch thành bytecode. Cơ chế hoạt động tương tự như Servlet. Được tạo sẵn các đối tượng của các class HttpServletRequest và HttpServletResponse đê xử lý giao tiếp với web client. Ban quyen 2005- Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang 2 BK Trường Đại Học Bách Khoa Lập trình web với JSP Các đôi tượng được xây dựng săn - request đối tượng class HttpServletRequest - response đối tượng class HttpServletResponse - out đối tượng class PrintWriter - session đối tượng class HttpSession tạo ra từ method getSession của đối tượng request - application đối tượng class ServletContext - config đối tượng class ServletConfig Bản quyền 2005- Khoa Công Nghệ Thông Tin Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    26    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.