Đề cương bài giảng Lập trình mạng

Mô hình kết nối hệ thống mở được Tổ chức quốc tế và tiêu chuẩn hoá ISO (International Organizaiton for Standardization) ñưa ra nham cung câp mot mô hình chuan cho các nhà s"n xuât và cung câp s"n pham vien thông áp dLng theo ñe phát trien các s"n pham vien thông. Ý tưKng mô hình hoá ñưkc tEo ra còn nham ho trk cho viec kêt nôi gi3a các he thông và modun hoá các thành phân phLc vL mEng viên thông. | CHƯƠNG 1 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY . Mô hình tham khảo 7 tầng . Họ giao thức TCP IP. . .5 . So sánh giữa hai giao thức TCP và . Cổng giao . Địa chỉ IP các địa chỉ IP dành . Địa chỉ tên miền loại A loại . Một số giao thức ở tầng ứng dụng HTTP SMTP POP3 CHƯƠNG 2 LẬP TRÌNH MẠnG TrOnG .net . Socket hướng kết nối TCP Socket .9 . Giới thiệu về NameSpace và . Viết chương trình cho phía máy . Viết chương trình cho phía máy . Sử dụng các luồng nhập xuất với . Socket không hướng kết nối UDP Socket .17 . Viết chương trình cho phía máy . Viết chương trình cho phía máy . Sử dụng lớp để tạo vùng đệm nhập . Sử dụng các lớp hỗ trợ được xây dựng từ lớp . Lớp TCPClient. . . .21 . Lớp . Lớp . Socket không đồng . Mô hình xử lý sự kiện của . Sử dụng Socket không đồng . Ví dụ về Socket không đồng . Sử dụng các phương thức . Sử dụng Thread trong các ứng dụng . Sử dụng Thread trong chương trình . . Sử dụng Thread trong các chương trình . Sử dụng Thread để gửi nhận dữ . Sử dụng ThreadPool trong các chương trình . . Sử dụng ThreadPool trong các chương trình . Kỹ thuật IP . Broadcasting là gì .48 . Sử dụng Broadcasting để gửi dữ liệu đến nhiều máy trong mạng cục . Multicasting là gì .49 . Socket Multicasting trong . Bài tập áp CHƯƠNG 3 Xây Dựng ứng dụng . Giao thức ICMP. . .55 . Sử dụng Raw . Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình . Sử dụng giao thức ICMP và Raw Socket để xây dựng chương trình TraceRoute .58 . Giao thức SMTP POP3. 60 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.