Tính từ tiếng nhật (Kana)

Tiếng Nhật cổ nhất được biết đến chủ yếu dựa vào trạng thái của nó vào thế kỷ thứ 8, khi ba tác phẩm chủ yếu của tiếng Nhật cổ được dịch (hai bộ sử Kojiki Cổ Sự Ký, Nihon Shoki Nhật Bản Thư Kỷ và thi tập Manyoshu (Vạn Diệp Tập); nhưng một số lượng tài liệu ít hơn, chủ yếu là chữ khắc, còn cổ hơn. Những chứng thực về tiếng Nhật cổ nhất có thể tìm thấy trong một số tư liệu thành văn của Trung Quốc từ năm 252 | 4Üg Meguro Language Center frärn tn L Keiyoshi Adjectives i-adjective Level 1 2 3 4 5 74 adjectives na-adjective Level 1 2 --- 30 adjectives Meguro Language Center TEL. 03-3493-3727 Email info@ http rC Meguro Language Center L-ltL 5L Level 1 @li JLPT Level 4 tL 5L li JLPT Level 3 tL 5L 1 big fefe- r L 4 L frofc 4 frofc z n A- -tt fefe L o @ fc fc L A fc Lfco U fefe L o 2. small XL L 4 L frofc 4 frofc fe Lfett L L o @ fc ZtC L L Lfe Ltto U L L o 3. expensive fcfr J. JI 350 000 L 4 L frofc frote z Hya tt tefrL o @ fcfrL H73 frLtLfco tcl tt tO fcfrL o 4. cheap - 5t 29 800 J L 4 L frofc frote z Hya tt L o @ L HV3 frL Lfco UXH7 tt -Jb WL o 5. new fresh fefcCL L 4 L frofc 4 frofc frfcL 1 LfcLli fefcbLL -ro @ fofcbLL l LfcL frL Lfco 6 .old L 4 L frofc 4 frofc C fe bli zSs L o @ zSs L few Lfco xfrftli zSs L o frftli LT o 7. good LL L i-z frote frofc Z T XHi LLtfo @ Zftli LL T XHT ro tofcLtt fofc LLrto 8. bad b J r- v L 4 L frofc frote fcliCIi frb to LX o bad for health @ frhli b L -b i tt X - b Ltfo 9. difficult fc frl x - L 4 L frofc 4 frofc Z Lfc Lli tffrLLtfo @ Zftli t TfrLL L fe L t. C TXHtt V-V U tffrLU to 10. easy - L 3x4 2 f 1 L 4 L frofc 4 frofc C TXHIi iLLtto @ Zftli LL TXHtto C TXHtt tfW 7U LLtto 11. kind gentle - L sweet a L 4 L frofc 4 frofc fcftfrtt Lli LLtto te fr Mi LL tLtTo bfcL tf 7b Kli LLtto 1 11 Center 12. far @ 1 fe L 4 L frote 4 ofc bfcLO 9 1 fe Ltr. frfcLO 9 1 x fr feLtTo @ 13. near close fr L 4 L frote 4 ofc frfcLO 9 1 frLtTo frfcLO 9 1 x fr frLtTo @ 14. good tasty - i feLL L 4 L frote frote z - tt feLLLtTo feLLL T fc tbfco fo0LXb W feLLLtTo @ 15. bad-tasting J ST L 4 L frote frote zoVidVI STL To @ 16. busy Ji _ LftfL L 4 L frote frote frteLI Lot LWLL To LWLL ttl 9 LSTo overtime work @ L-I L L Level 2 @1 JLPT Level 4 0lfW C l JLPT Level 3 O U 5U 17. hot 4. J foo L 4 L ofc ofc 91 foOLt . fooLti K2 O ST o when @ V 18. cold w temperature L 4 L ofc 4 ofc 51 itLtTo Lt tc ST o @ 19. cold .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
258    52    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.