40 động từ tiếng Nhật

Tiếng Nhật không có số nhiều số ít hay giống. Danh từ hon có thể là một hay nhiều quyển sách; hito có thể có nghĩa "một người" hay "nhiều người"; và ki (木) có thể là "một cây" hay "những cây". Nếu số lượng là quan trọng thì nó có thể được chỉ rõ bằng cách thêm số lượng (thường bằng một từ đếm) hoặc (hiếm khi) bằng cách bổ sung một hậu tố. Những từ dùng cho người thường được hiểu là số ít. Do đó Tanaka-san thường có nghĩa Ông/Bà/Cô Tanaka. . | 200511 BP1-10 Meguro Language Center 40 verbs PART 1 1 2O @- J LPT Level 4 -JLPT Level 3 1. watch see look s fasr ex. LM 5 i X faSr @ 2. listen hear ask sr ex. T L- 0 fr CD fo @ 3. eat IP Ci fcx r ex. frL Lv 0 fr fl fc tLfc. @ 4. drink j OfaSr ex. L fc frL LV T Z5 V OfaSr @ 5. read fasr ex. T LV 0 fr L b fa ro @ 6. sleep fasr ex. 5 fe C d fotLfc o @ 7. get up fc sr ex. L fc 6CtC fc ro @ 8. meet M fc sr ex. L oSo L C0 t tc fcL SLfeo @ 9. sing . JJfL 5M tr ex. r- 5tz OfcL Sro @ 10. write fr sr ex. 05 X fa fr Lfeo @ 11. buy BCT M sr ex. 50fc fc - 5 frL SLfeo @ 12. take a picture ysr ex. L 5So zS C O Lv l VSLfe @ o 1 4 Meguro Language Center BP1-10 16. put in 14. go 15. come 13. return frxV t L t r L ft t @ ex. LM 9C 5 9 tC frxV t @ ex. tC dtftC Z xMC L Lfe @ @ ex. t tC 5 L ftStfr 17. run liLvrt ex. L fc O frb x liLVtto @ 18. smoke Xj feliz L ex. frOCili M L teliZ L o @ 19. do one s best liV - ex. fcLteli tclS O f L to A liV . o 20. send ISI r fe vrr ex. 0 fe idtftC K fcXVtLfeo 2 4 Meguro Language Center BP1-10 PART 2 21 40 21. pay 22. make @- J LPT Level 4 -JLPT Level 3 libb tr ex. C iOViO libL tro tuition o vtr ex. t y T t o vtro @ 23. Speak li Ltr @ talk tell V ex. 0U li 7 Xit ibui li Ltro 24. wait t tr @ ex. 30zS t tLfe b. friVtro 25. forget A frrfttr @ forget to take leave W ex. fr fHtLfco 26. be surprised o ULtr M4- ex. frfcLO TXHi 100UUfe y oOJLtLfco 27. relax . . O ULtr ex. C -5tfli T M Ltr 28. call T 2 Ltr @ CIV. I ex. bO - 2 T 2 LtLfc o 29. cook y 5V Ltr @ ex. frfeLli tLM Vi-5V2 Ltro 30. work Lut Ltr @ y J ex. Lfrb LtT LU Ltrfro 31. play sports Q X 7 Ltr @ _ ex. ntt tL Lfc-5 C -5tf C T-X Ltro 32. shop l o Ltr @ 01 ex. X A T fe í M tO2 LtLfco 33. give a party A tT Ltr @ . ex. L oto 0 O T A TT Ltro 3

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
190    104    3    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.