Công trình thuỷ điện Yan Tann Sien

Công trình thủy điện Yan Tann Sien nằm trên nhánh suối Đak Heur là phụ lưu nhỏ của nhánh Krông Knô, thượng nguồn sông Srêpok, sông Krông Knô bắt nguồn từ những dãy núi cao thuộc phía Tây Bắc cao nguyên Labiang thuộc huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng có cao độ trên dưới 2000m, con sông này chạy dọc biên giới giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đaklak rồi nhập lưu với dòng EA Krông tại ngã ba sông Krông Ana. Công trình dự kiến có công suất lắp máy 19,5MW, điện lượng Eo= 78,9 triệu kWh | Bª t«ng ®­îc ®­a vµo khèi ®æ cÇn trôc hoÆc b»ng m¸ng tuú tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khèi ®æ, t¹i nh÷ng vÞ trÝ xa, hoÆc chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp v÷a bª t«ng lín h¬n 1,5m th× ph¶i tiÕn hµnh l¾p m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu dïng m¸ng nghiªng th× chiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 3-3,5 lÇn ®­êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. M¸ng ph¶i ®¶m b¶o nh½n, ®é dèc m¸ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ t¾c hoÆc ph©n tÇng. ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng trung b×nh tõ 30- 40 cm phô thuéc vµo kÕt cÊu tõng khèi ®æ. §Çm bª t«ng sö dông ®Çm UB47, UB102, Mikasa hoÆc m¸y ®Çm x¨ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ thi c«ng kh«ng cã ®iÖn l­íivv. C«ng t¸c ®Çm ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ rç, ph©n tÇng. B­íc di chuyÓn cña m¸y ®Çm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm, dïi ®Çm ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®æ tr­íc 5-10 cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t sù æn ®Þnh cña cèp pha. NÕu cã hiÖn t­îng cèp pha bÞ biÕn d¹ng ph¶i dõng ngay c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Ó xö lý. Sau khi xö lý xong míi ®­îc tiÕp tôc ®æ d­íi sù gi¸m s¸t cña kü thuËt hiÖn tr­êng vµ TVGS (kü thuËt A). Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu gÆp m­a ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó n­íc m­a r¬i vµo bª t«ng. Trong tr­êng hîp ph¶i ngõng ®æ bª t«ng, th× tr­íc khi thi c«ng tiÕp ph¶i cã sù kiÓm tra vµ ®ång ý cña t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    13    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.