THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

Biện pháp tổ chức thi công Công trình thuỷ điện Yan tann sien – tỉnh Lâm Đồng bao gồm thi công các hạng mục: Kênh chuyển nước, đập chính, cống dẫn nước, kênh dẫn nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà máy thuỷ điện và trạm Oru. | Bª t«ng ®­îc ®­a vµo khèi ®æ cÇn trôc hoÆc b»ng m¸ng tuú tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong khèi ®æ, t¹i nh÷ng vÞ trÝ xa, hoÆc chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp v÷a bª t«ng lín h¬n 1,5m th× ph¶i tiÕn hµnh l¾p m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu dïng m¸ng nghiªng th× chiÒu réng cña m¸ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 3-3,5 lÇn ®­êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. M¸ng ph¶i ®¶m b¶o nh½n, ®é dèc m¸ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ t¾c hoÆc ph©n tÇng. ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng trung b×nh tõ 30- 40 cm phô thuéc vµo kÕt cÊu tõng khèi ®æ. §Çm bª t«ng sö dông ®Çm UB47, UB102, Mikasa hoÆc m¸y ®Çm x¨ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ thi c«ng kh«ng cã ®iÖn l­íivv. C«ng t¸c ®Çm ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ rç, ph©n tÇng. B­íc di chuyÓn cña m¸y ®Çm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm, dïi ®Çm ph¶i c¾m s©u vµo líp bª t«ng ®æ tr­íc 5-10 cm. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t sù æn ®Þnh cña cèp pha. NÕu cã hiÖn t­îng cèp pha bÞ biÕn d¹ng ph¶i dõng ngay c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Ó xö lý. Sau khi xö lý xong míi ®­îc tiÕp tôc ®æ d­íi sù gi¸m s¸t cña kü thuËt hiÖn tr­êng vµ TVGS (kü thuËt A). Trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu gÆp m­a ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó n­íc m­a r¬i vµo bª t«ng. Trong tr­êng hîp ph¶i ngõng ®æ bª t«ng, th× tr­íc khi thi c«ng tiÕp ph¶i cã sù kiÓm tra vµ ®ång ý cña t­ vÊn gi¸m s¸t hiÖn tr­êng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    121    2    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.