Diễn biến lạm phát ở Việt Nam và Biện pháp kiềm chế linh hoạt - PGS.TS Phạm Thị Cúc

Việt Nam sau 12 năm kiểm soát được lạm phát từ tháng 12 năm 2007 lạm phát quay trở lại với chỉ số CPI 2 con số. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng vọt các tháng đầu năm 2008, Chính phủ đã thực hiện chiến lược kiềm chế lạm phát "cả gói" với 8 giải pháp. | DIỄN BIÉN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP KIỀM CHÉ LINH HOẠT . Phan Thị Cúc Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM TÓM TẮT Việt Nam sau 12 năm kiểm soát đươc lạm phát 1995-2007 từ tháng 12 năm 2007 lạm phát quay trở lại với chỉ số CPI2 con số. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng vọt các tháng đầu năm 2008 Chính phủ đã thực hiện chiến lược kiềm chế lạm phát cả gói với 8 giải pháp. Nhờ những biện pháp kịp thời và linh hoạt của Chính phủ tình hình lạm phát các tháng cuối năm 2008 đã được kiềm chế tuy vậy giá cả vân ở mức cao và vân còn nhiều diên biến phức tạp. Lạm phát là một hiện tượng mà cả thế giới đều quan tâm nghiên cứu về lạm phát để từ đó rút ra những bài học về lý luận và thực tiên là nhiệm vụ của các học giả các nhà nghiên cứu đặc biệt là các diên đàn nghiên cứu khoa học của chuyên ngành Kinh tế trong các trường Đại học. Đề tài đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về lạm phát và phân tích các diễn biến thực tế của lạm phát ở Việt Nam qua chỉ số CPI lãi suất ngân hàng tỉ giá hối đoái tốc độ giảm nước chỉ số giá vàng USD trên thế giới. trong giai đoạn từ tháng 12 2007 đến 11 2008 và dự báo rủi ro thách thức đề xuất hệ giải pháp trong thời gian tới với kỳ vọng tham gia hoạch định chính sách vĩ mô bo sung kiến thức về lý luận và thực tiên nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu học tập cho sinh viên và các bạn đồng nghiệp. ABSTRACT After 12 years of curbing inflation 1995-2007 Vietnam has seen inflation come back with the two-digit CPI Customer Price Index since December 2007. The prices of basic commodities sharply surged in the early 2008 when Vietnam s government implemented a inflation-curbing strategy with a packet of 8 solutions. Through the government s promptly and flexible solutions the inflation in the late 2008 has been under control however the prices have still been high and fluctuated. In fact inflation is known as a big concern of the world where inflation researches have been done to take lessons both .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    23    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.