Giáo trình New Head Way - What a wonderful world

Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh dành cho giáo viên và học sinh học tiếng anh theo giáo trình New Head Way. | New-Headway Intermediate Unit 1 English Credit 4 What a wonderful world! How many phonetic symbols are there? In English, 44 phonetic symbols 24 consonants 12 vowels 8 diphthongs unvoiced voiced others Presentation - Auxiliary verbs Wh - question form Auxiliary verbs 1. BE: -am/are/is – am not/ aren’t/isn’t - was/were – wasn’t’/weren’t 2. DO: - do/does – don’t/doesn’t - did – didn’t 3. HAVE: - have/has – haven’t/hasn’t Wh- auxiliary verb S V ? I live in a flat near the centre of the town (where?) I speak three languages (How many?) I’m learning English because I need it for my job (Why?) I’ve been to France, Germany, Sweden, and the United States (Which countries?) I was born in Dublin in 1961 (Where? When?) I’ve been learning English for three years (How long?) I have two brothers and a sister (How many?) I’ve got $10 in my pocket (How much?) I went to the cinema last night (Where?) I’m wearing jeans and a jumper (What?) 1. Make questions with you from the sentences live in a flat near the centre of the town (where?) - Where do you live? b. I speak three languages (How many?) - How many languages do you speak? c. I’m learning English because I need it for my job (Why?) - Why are you learning English? d. I’ve been to France, Germany, Sweden, and the United States (Which countries?) - Which countries have you been to? e. I was born in Dublin in 1961 (Where? When?) - Where and when were you born? Wh- auxiliary verb S V ? 1. Make questions with you from the sentences f. I’ve been learning English for three years (How long?) - How long have you been learning English? g. I have two brothers and a sister (How many?) - How many brothers and sisters do you have? - How many brothers and sisters have you got? h. I’ve got $10 in my pocket (How much?) - How much money have you got in your pocket? - How much money do you have in your pocket? I went to the cinema last night (Where?) - Where did you go last night? j. I’m wearing jeans and a jumper . | New-Headway Intermediate Unit 1 English Credit 4 What a wonderful world! How many phonetic symbols are there? In English, 44 phonetic symbols 24 consonants 12 vowels 8 diphthongs unvoiced voiced others Presentation - Auxiliary verbs Wh - question form Auxiliary verbs 1. BE: -am/are/is – am not/ aren’t/isn’t - was/were – wasn’t’/weren’t 2. DO: - do/does – don’t/doesn’t - did – didn’t 3. HAVE: - have/has – haven’t/hasn’t Wh- auxiliary verb S V ? I live in a flat near the centre of the town (where?) I speak three languages (How many?) I’m learning English because I need it for my job (Why?) I’ve been to France, Germany, Sweden, and the United States (Which countries?) I was born in Dublin in 1961 (Where? When?) I’ve been learning English for three years (How long?) I have two brothers and a sister (How many?) I’ve got $10 in my pocket (How much?) I went to the cinema last night (Where?) I’m wearing jeans and a jumper (What?) 1. Make questions with you from the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    42    2    31-03-2023
6    22    1    31-03-2023
519    24    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.